Algemene voorwaarden verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN eenmanszaak ROZEBOOM WATERSPORT. ARTIKEL 1 BEGRIPPEN 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder. A. De verhuurder: De eenmanszaak Rozeboom Watersport gevestigd te 4651XW Steenbergen, aan het adres wipstraat 23, KvK-NUMMER 63439905. B. De huurder: Hij of zij (natuurlijk persoon) die, niet handelt in de uitoefening ven een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling(register-)goederen van verhuurder in gebruik heeft; C. De overeenkomst:de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig in gebruik te geven. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sloepen die Rozeboom Watersport verhuurd en de daaruit aangegane overeenkomsten. Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welke geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 4. Indien ook de huurder naar zijn algemene voorwaarden verwijst, worden deze voorwaarden uitdrukkelijk door Rozeboom Watersport van de hand gewezen. Rozeboom Watersport behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële huurder tot het doen van een aanbod.Verhuurder is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële huurder geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel voldaan. 2. Verhuurder is slechts gehouden aan de offerte indien de huurder binnen de gestelde termijn zonder aanvulling of wijziging van de in de offerte aangeven condities, schriftelijk aanvaardt. In alle andere gevallen is verhuurder pas gebonden nadat hij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat zij met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 3. Indien zich na het aangaan van de overeenkomst, doch voor de levering van de diensten kost prijs- verhogende factoren in de ruimte zin van het woord voordoen, is verhuurder gerechtigd de huursom dienovereenkomstig en met onmiddellijk ingang te verhogen, met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid. ARTIKEL 3 DE VERPLICHTINGEN VAN VERHUURDER 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt de zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting. 2. De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. ARTIKEL 4 DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER 1. De huurder is verplicht zich op eerste verzoek van de verhuurder te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 2. Huurder is verplicht voor de afvaart een door de verhuurder op naam gestelde huurovereenkomst en nota te ondertekenen. Boten uitsluitend afleverend na ondertekening door huurder van een boot. 3. Voor de afvaart dient de huurder het vaartuig te controleren op schade en/of vermissing van inventaris zo ja dit te melden bij de verhuurder. 5. De huurder gebruikt het vaartuig als een goed schipper en overeenkomstige de bestemming. Tijdens de verhuurtermijn is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en het eventueel veiligstellen van boot, buitenboordmotor en inventaris van de boot. De huurder is geheel aansprakelijk voor schip en inventaris. 6. De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. 7. Het is niet toegestaan om huisdieren aan boord van de sloepen te nemen, dit in verband met haren en krassen van poten. 8. Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boot te plakken. 9. Het is niet toegestaan met meer dan zes personen in een sloep plaats te nemen. 10. Het is huurder tevens niet toegestaan de boot anders te gebruiken dan door de verhuurder is bedoeld. 11. Indien er beslag (om welke reden dan ook) driegt te worden gelegd op het schip ten tijde van de huurperiode van huurder dan dient huurder direct kenbaar te maken dat de boot eigendom is van verhuurder. Huurder dient verhuurder van voornoemd (dreigend) beslag direct op de hoogte te brengen. 12. De verhuurperioden van de sloepen lopen als volgt: 1e dagdeel van  uur tot 9.30 tot 13.00 uur, 2e dagdeel 13.30 tot 17.00 en 3e dagdeel (alleen mogelijk in hoogzomer ivm zonsondergang) 17.30 tot 21.00.Eventueel verlenging van deze periode kan slechts met toestemming van de verhuurder. Bij te laat inleveren wordt de volledige waarborg ingehouden. 2. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder naast de waarborg tevens rechtop een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade, tenzij de verlate terug gave niet aan de huurder kan worden toegerekend. 3. Indien het vaartuig door de huurder niet in de zelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. ARTIKEL 6 SCHADE EN KOSTEN REPARATIES 1. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen lijden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder melden. De huurder moet zich aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. 2. Niet- nakoming van het hier voor genoemde lid kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. 3. Voor de late verrichten van reparatie door derde heeft de huurder toestemming nodig van de Verhuurder. De verhuurder betaalt huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen ter zake worden gelegd. De kosten van het normale onderhoud en het herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder. ARTIKEL 7 DE AANSPRAKELIJK 1. Slechtweer is voor risico van de huurder en vorm geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan welannulering van de huurovereenkomst. 2. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of verlies niet door hem of door een van zijn medeopvarende is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zien/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. 3. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op grond van de in deze algemene voorwaarden bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de Verhuurder overeengekomen vaargebied. 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van huurder en/of andere opvaarden, tenzij veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verhuurder. 5. Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissing terstond aan verhuurder te melden. Huurder heeft een eigen risico van een bedrag zoals genoemd in de huurovereenkomst bij casco- en WA schade en bij vermissing. Huurder dient voor de afvaart een borg bij de verhuurder te hebben voldaan van € 100,- . Niet gemelde schade en/of vermissing vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening gebracht bij huurder. ARTIKEL 8 VERZUIM EN WANPRESTATIE 1. Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet vol dan wel verplichtingen ingevolge de Huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht vanrechtswege in verzuim te zijn. De verhuurder kan dan zonder tussen komst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en het vaartuig onmiddellijk tot zich nemen. 2. Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is de huurder gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. De rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand word gerekend. 3. Indien een van de partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten huurovereenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in de ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de ene partij aan de andere partij verschuldigde bedrag met een minimum van 115,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijk kosten. 4. Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt gebonden. Voor eventuele annulering voorwaarden vragen. ARTIKEL 9 ANNULERING 1. Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd.48 uur van tevoren 100% van de huursom in rekening gebracht en meer dan 2 dagen van tevoren 50% van de huursom. 2. In geval van annulering door de huurder kan hij de verhuurder om in de plaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde voor de verhuurder acceptabel is, is de huurder slechts 10% van de overeengekomen huursom met een minimum van 25,00. ARTIKEL 10 RECLAME 1. Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de huurder de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis te worden gebracht van de verhuurder. 2. Niet tijdige ingediende klachten worden niet door verhuurder in behandeling genomen. 3. Het indienen van een klacht schort te betalingsverplichting niet op. ARTIKEL11 GESCHILLEN Op alle geschillen met betrekking tot Huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing UITSLUITEND EEN Nederlands rechtscollege dan is bevoegd van deze geschillen te nemen.

Gastenboek

  • 25-06-2020 - Mocht je een leuke, nieuwe, betaalbare boot willen kopen is...  lees meer
  • 28-03-2020 - Bastiaan is een hele fijne kerel om mee te mailen....  lees meer
  • 21-06-2019 - Leuk winkeltje en buitengewoon goede service en vriendelijk .
    Die komt...  lees meer
Plaats een bericht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
  • Snelle levering
  • Scherpe prijzen
  • Uitgebreid assortiment
  • Veilig betalen

Aanbieding

Funtube Thunder 1 Persoons € 89,99 € 69,95
logo mercury
© 2015 - 2020 Rozeboom watersport | sitemap | rss
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.